fredag 25 juli 2014

Ellen Key och huset Strand


Ingela Bendts bok Ett hem för själen handlar om Ellen Key och huset Strand som hon lät uppföra vid Vättern. Det är en väldigt trevlig bok där en får bekanta sig med många av Ellen Keys tankar kring bl.a. livet, uppfostran, kärlek och naturen, samtidigt som det berättas om många bitar från Keys liv.

”De flesta människor lefva hela lifvet igenom i yttre disharmoni med sina inre kraft, sina verkliga behof, sina bästa önskningar… emedan de lättvindigt lämpat sig efter de yttre ständigheterna… De hafva planlöst följa andras föredöme, emedan de icke haft mod att lyssna till sina egna ingifvelser…”

Key skriver mycket om människans behov av stillsamhet, av att vistas i naturen och så som hon formulerar det: ”självutvidgning” – och i tider där det skrivs mycket om mindfullness, hälsofördelarna med att vara ute i skog och mark samt självförverkligande är det väldigt intressant att läsa tankar som är formulerade för nästa 100 år sedan kring detta.

Intressant också hur Ellen Key skriver i början av 1900-talet om den dåvarande ’nutidsmänniskan’: ”Det lefver i oro, suckar efter ro… nutidsmänniskan fruktar i själfva verket knappt något så mycket som att bli ensam med sig själv – ty detta gör henne ’melankolisk’. Det vill säga att hon då verkligen nödgas djupt känna allvaret i sin egen tillvaro… en känsla, af hvilken hennes själ skulle växa. Men hon kväver tvärtom själens drift att växa genom att låta splittring och utåtvändhet blifva allt större lifsbehov… hennes pulsar skola arbeta i febertakt för att hon alls skall känna sig lefva”.
Det ger lite perspektiv då nutidsmänniskan på tidiga 1900-talet saknade både smartphone, datorer, 4G och internet!  
Som sagt, en trevlig bok med många fina bilder om en på sin tid världsberömd person som kanske inte är så känd idag.

Inga kommentarer: